O spoločnosti

Spoločnosť AGROSPOL ŽELOVCE bola založená v r. 1999 s pôsobnosťou v oblasti geologického prieskumu, ekológie a nakladania s odpadmi.

 

Nosným programom spoločnosti je:

  • riešenie problematiky ekologických záťaží metódami prijateľnými pre životné prostredie
  • využitie biologicky aktívnych látok z vlastnej produkcie, ich vývoj a ďalšie zdokonaľovanie
  • ponuka prác pri komplexnom riešení problematiky ekologických záťaží, kontaminovaných zemín a vôd
  • prieskum, návrh a realizácia potrebných sanačných postupov
  • výroba organických hnojív na báze vermikompostovania ako biohnojivo (náhrada priemyselného hnojiva) a výluh z biohnojiva (náhrada listového hnojiva)

 

Sme jediné pracovisko na Slovensku a v Čechách na výrobu biologicky aktívnych látok nebakteriálneho pôvodu (bioenzýmov) so selektívnym účinkom. Tieto úspešne využívame pri odstraňovaní rôznych druhov ekologických záťaží.

Pri svojej činnosti úzko spolupracujeme s firmou GEOPOL Prešov s.r.o., ktorá dlhodobo používa aplikáciu našich enzymatických preparátov pri dekontaminačných prácach v teréne.

 

Nami vypracovaná metodika chovu kalifornských dážďoviek (Eisenia foetida) pre cielené využitie a výrobu biologicky aktívnych látok z dážďoviek má široké možnosti použitia pri odstraňovaní nežiaducich polutantov z kontaminovaných pôd a vôd, v poľnohospodárstve, potravinárstve, kozmetike a ďalších odvetviach hospodárstva.

 

Vedľajší produkt pri chove kalifornských dážďoviek – vermikompost (biohumus) a jeho výluh (biofluid) ako vysokoúčinné biologické hnojivo využívame na komerčné účely. V štádiu overovania je nový produkt EISENIAHUMUS®, ktorý je určený pre ekologické poľnohospodárstvo a pre rýchle oživenie tzv. mŕtvych pôd.

 

Sledujeme svetové trendy v oblasti biotechnológií, spolupracujeme s rôznymi laboratóriami a vedecko-výskumnými základňami niekoľkých univerzít a výskumných ústavov. Naši pracovníci sa pravidelne zúčastňujú vedeckých sympózií, seminárov a konferencií k príslušnej tematike.

 

Kontakty:

Sídlo spoločnosti:

AGROSPOL ŽELOVCE, s. r. o.

Krtíšska 296

991 06 Želovce

Prevádzka:
Cirovská ulica 370,
991 06 Záhorce

 

Tel: +421 47 48 93 133

Mail: agrospol@agrospol.sk

 

Banka: Tatrabanka 2620036716/1100

IČ DPH: SK2020073440

 

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica

 

MAPA:

mapa

 

 

 

Vysvetlenie pojmov:

Vermi - odvodené od vermes (červy), získané prostredníctvom červov.

Polutant - chemická látka vnesená do pôdy ľudskou činnosťou. Ťažko sa odbúrava a prostredníctvom rastlín, vody a zvierat sa môže dostať do ľudského organizmu. Je zdraviu škodlivá, s tendenciou hromadiť sa aj v ľudskom organizme (napr. PCB).

Mŕtve pôdy - pôda, v ktorej chýba organická hmota a v ktorej „zastal” život z rôznych dôvodov. Pre oživenie sa vnáša čistý humus, baktérie, atď.