Chov kalifornských dážďoviek

Dlhoročné skúsenosti s chovom tzv. červeného hybridu (Eisenia foetida) nás inšpirovalo k vytvoreniu vlastného systému – technológie chovu, ktorý umožňuje rozšírené využitie jej prirodzených schopností.

 

Smerovanie našej práce je zamerané hlavne na vývoj a organizáciu chovu Eisenia foetida pre priemyselné využitie z nasledovných aspektov:

 • dážďovka ako biologický indikátor pôdneho znečistenia - čistoty životného prostredia

 • dážďovka ako producent biodegradačných látok

 • dážďovka ako bioremediator unavených pôd

 • dážďovka ako bioproducent farmakologicky aktívnych látok

 • overovanie účinnosti selektívne pôsobiacich biologicky aktívnych látok získaných z tiel Eisenia foetida v procese sanácie kontaminovaného prostredia

 

Progresívnosť využívania vermikultúr Eisenia foetida spočíva:

 • v získaní kvalitného proteínu a kvalitného hnojiva v podobe vermihumusu

 • v znižovaní znečisťovania životného prostredia (zníženie alebo úplné odstránenie používania umelých hnojív a následne znižovanie hladín dusičnanov)

 • v zhodnocovaní organických odpadových substrátov bez straty živín a minerálov

 • v možnosti priameho nasadenia biologicky aktívnych látok pri likvidácii ekologických havárií

 

Dážďovky sú dôležitými zložkami pôdneho systému, hlavne kvôli ich priaznivým účinkom na štruktúru a funkciu pôdy. Okrem toho pomáhajú zvyšovať úrodnosť pôdy vytváraním vrstvy organických látok vo vrchnej vrstve pôdy.

 

Priaznivý účinok na úrodnosť pôdy je známy už od pradávna. V starom Egypte vedeli, že zázračná úrodnosť Nílskeho údolia bola spôsobená dážďovkami v zemine. Tieto dážďovky sa živili rastlinnými zvyškami splavenými Nílom pri pravidelne sa opakujúcich povodniach. Rastlinné zvyšky premieňali dážďovky na humus, ktorý obohacoval pôdu.

Aj slávny biológ Charles Darwin venoval niekoľko vedeckých článkov dážďovke zemnej (Lumbricus terrestris). Svetoznámym sa stalo jeho dielo „Premena rastlinných zbytkov činnosťou dážďoviek“.

 

K praktickému využitiu dážďoviek sa pristúpilo až v polovici 20. storočia, kedy v USA začali experimenty na dážďovke hnojnej. Na pobreží Kalifornie vyšľachtili nový hybrid, tzv. „červený hybrid“, ktorý umožnil jeho hospodárske využitie. Od našej bežnej dážďovky sa Eisenia foetida líši predovšetkým rýchlosťou rozmnožovania, čo je pre chovateľské použitie nesmierne dôležité. Rýchlosť reprodukcie je približne 3-krát vyššia.

 

V roku 1974 sa v USA chov dážďoviek začal plošne rozširovať. V roku 1976 prenikli technológie chovu do Európy. V roku 1987 začali s chovom červeného hybrida v bývalej ČSSR a to v JZD Jenišovice. A práve z tohto chovu sa pred 20 rokmi rozhodlo vtedajšie vedenie PVOD Želovce nakúpiť základné stádo, ktoré je rozmnožované a udržované dodnes.

 

Na svete žije okolo 1800 druhov dážďoviek. V chovoch sa zatiaľ použilo len niekoľko druhov.

Najrozšírenejšími študovanými rodmi dážďoviek sú rody Eisenia foetida, Eisenia andrei, Lumbricus terrestris a Lumbricus rubellus.

 

Najväčšia pozornosť sa venuje už spomínanému kalifornskému „červenému hybridu“. Hlavnými prednosťami tohto druhu je, že neuniká z chovov. Dožíva sa až 16 rokov, zatiaľ čo priemerný vek väčšiny druhov je okolo 4 rokov. Tento druh je veľmi odolný voči rôznorodým podmienkam prostredia a má vysokú rozmnožovaciu schopnosť. K ďalším v chovoch najrozšírenejším druhom patrí tzv. „africká červená dážďovka“. Oproti kalifornskému druhu má však z chovov väčšiu tendenciu unikať za nepriaznivých podmienok (pri silných dažďoch, hromobití, pri nevhodnom substráte). Jej reprodukčná schopnosť je však rovnako vysoká.

 

Výsledkom chovu dážďoviek je:

 • premena organickej hmoty na humus

 • vlastné rozmnožovanie dážďoviek

 • produkcia bioproteínov a ich ďalšie zužitkovanie

 

Naša technológia umožňuje zužitkovať rozmanitú organickú hmotu, ako napr. všetky druhy hnoja (konský, svinský, ovčí, kozí, zajačí, slepačí trus), ďalej priemyselné organické odpady, mestské odpady, a to pevné ako aj sedimentované v čistiacich staniciach, až po likvidáciu a znovu oživenie kontaminovaných pôd.

 

Okrem hore uvedeného, hlavne v poslednom desaťročí, sa Eisenia foetida stala študovaným subjektom na rôznych úrovniach vedy. Dosahované výsledky jej predurčujú veľkú budúcnosť hlavne v oblasti farmácie a biotechnológií.

 

 

Eisenia foetida – kalifornská dážďovka, „červený“ hybrid vermikultúry (dážďovky).