Výroba bioenzýmov a organických hnojív


 

 

 • Výroba biologicky aktívnych látok s enzymatickým účinkom

Enzymatické preparáty sú vhodné na použitie v potravinárstve, krmivárstve, textilnom, škrobárenskom, kozmetickom a drogistickom priemysle. Ich použitie je taktiež vhodné pri výrobe modifikovaných škrobov a bielkovinových zmesí, pri výrobe mycích a pracích prostriedkov, pri čistení technologických zariadení, pri aplikácii do pôdy a vôd znečistených ropou, RL, PCB, DDT a podobnými látkami.

 

Hlavnou, podstatnou aktívnou zložkou týchto preparátov sú čisté, enzymaticky príslušným smerom, alebo kombinovane, reagujúce bielkoviny.

 

BIODEGEN®

BIODEGEN® je zmes biologicky aktívnych látok s enzymatickým účinkom, vyrobená z tiel kalifornských dážďoviek (Eisenia foetida), po špeciálnej biologickej inštruktáži s afinitou závislou od targetujúceho polutantu, jeho zloženia a koncentrácie.

Je živočíšneho pôvodu a na základe našich súčasných poznatkov nie je toxický, ani produkty jeho degradácie.

 

BIODEGEN® je pre jednotlivé ekologicky zaťažené lokality vyrábaný špeciálne, podľa konkrétneho vyselektovaného polutantu z kontaminovaného priestoru.

 

Výhody BIODEGENU®

 • rýchle pôsobiaci

 • neobsahujúci baktérie

 • netoxický

 • nehorľavý

 • úplne biologicky degradovateľný

 

Použitie BIODEGENU®

 • dekontaminácia zemín a podzemných vôd

 • dekontaminácia železničných a štrkových lôžok

 • dekontaminácia pevných a spevnených plôch

 • dekontaminácia betónov

 • čistenie odpadových vôd

 • čistenie zásobných nádrží, tankerov a potrubí

 • dekontaminácia a čistenie technologických zariadení znečistených ropnými látkami

 

BIODEGEN®

 • nie je škodlivý pre ľudí, zvieratá, rastliny a životné prostredie

 • pri používaní sa nevyžadujú špeciálne ochranné odevy

 • neprodukuje nebezpečné výpary

 • je 100 % biologicky odbúrateľný

 • na manipuláciu s ním nie je potrebné špeciálne zariadenie

 • znižuje nebezpečenstvo výbuchu tým, že zvyšuje dolnú hranicu explózie pre pary ropných uhľovodíkov

 

BIODEGEN® je základom enzymatickej metódy ENZYMDEG® - metódy dekontaminácie znečistených zemín, podzemných a povrchových vôd, spevnených plôch, štrkových železničných násypov a technologických zariadení od ropných uhľovodíkov a ich derivátov, PCB a iných polutantov.

 

 

V prípade ekologickej havárie zabezpečíme služby od prieskumu, návrhu až po realizáciu potrebných sanačných postupov kontaminovaných zemín a vôd.

Kontaktujte nás na čísle +421 47 48 93 133 alebo mailom na agrospol@agrospol.sk.

 

 

 

 • Výroba organických hnojív

 

EBH VERMIKOMPOST

EBH VERMIKOMPOST - stabilné vysokoúčinné organické hnojivo bez zápachu s vysokým obsahom kvalitného humusu, humídných kyselín, mikroorganizmov, živín, stimulátorov a ostatných živín. Získava sa ako produkt trávenia organickej hmoty dážďovkami. Od ostatných organických hnojív sa odlišuje vysokou zúrodňovacou schopnosťou, ktorá je daná vysokým obsahom stabilných organických látok a mikroorganizmov. Konečné zloženie je závislé od spracovaného substrátu.

 

Výroba EBH VERMIKOMPOSTU

 

Vermikompostovanie je technologickou súčasťou nami vypracovaného systému chovu kalifornských dážďoviek (Eisenia foetida) za účelom výroby biologicky aktívnych látok (enzýmov) pre využitie na biodegradačné práce.

 

Substrát na vermikompostovanie

Nosnou časťou substrátu je maštaľný hnoj a biologická hmota (biologický odpad) – rastlinné zvyšky, zvyšky z ovocia, koreňovej zeleniny, drevné štiepky, piliny, odpad z pozberovej úpravy obilia.

 

Ukončenie kompostovania

Po ukončení preosievania sa vyhovujúce frakcie expedujú ako vermikompost.

 

EBH VERMIKOMPOST vzniká ako vedľajší produkt a je tvorený v prevažnej miere z exkrementov dážďovky hnojnej a z nestrávených zvyškov pôvodného substrátu.

 

Výhody EBH VERMIKOMPOSTU

 • zabraňuje tzv. „únave pôdy“

 • obnovuje mikrobiologickú aktivitu poškodenej alebo sterilnej pôdy

 • pozitívne ovplyvňuje rast a vitalitu rastlín

 • kladne pôsobí na príjem živín

 • obmedzuje stres rastlín pri presádzaní

 • urýchľuje dozrievanie plodov

 • zvyšuje kvalitu a objem poľnohospodárskej produkcie

 • zvyšuje účinok priemyselných hnojív

 

Použitie EBH VERMIKOMPOSTU

 • presádzanie izbových rastlín

 • sadenie

 • siatie

 • prihnojovanie kríkov a ovocných stromčekov

 • hnojenie trávnikov

 

Zloženie EBH VERMIKOMPOSTU

N (dusík) - 2,2 %,

P (fosfor) - 6,8 %,

K (draslík) - 5,3 %

Cu (meď) - 35,3 mg/kg

Zn (zinok) - 181 mg/kg

 

Certifikát EBH VERMIKOMPOSTU bol vydaný Odborom certifikácie ÚKSÚP Bratislava 21.júla 2008.

Aktuálny protokol rozboru hnojiva EBH VERMIKOMPOSU zo dňa 10.9. 2009.

 

Skúšobná aplikácia granulovaného EBH VERMIKOMPOSTU pri sejbe v KORPOD Lesenice.
V ľavej časti obrázka bez aplikácie.

 

 

EBH VERMIKOMPOST momentálne nie je distribuovaný do maloobchodnej siete, ale je predávaný konečným odberateľom – subjektom poľnohospodárskej prvovýroby. Po sprevádzkovaní baliacej a granulačnej linky plánujeme distribúciu do špecializovaných predajní. Ich zoznam nájdete na našich stránkach.

V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle +421 47 48 93 133 alebo mailom na agrospol@agrospol.sk.

 

 

 

EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU

EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU - je vysokoúčinné tekuté organické listové hnojivo s výhodným pomerom živín a stopových prvkov, ktoré vzniká výluhom z vermikompostu. Hnojivo obsahuje enzýmy, ktoré majú po aplikácii protiplesňové účinky, čím zabraňujú tvorbe hubovitých ochorení rastlín.

 

Výroba EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU

 

Technológia vyluhovania

Vylúhovanie sa prevádza v nádrži valcového tvaru, ktorý je doplnený rotačným hydromiešadlom, vybaveným dvoma tryskami otočenými proti smeru otáčania.

Hotový výluh sa uskladňuje v laminátovej nádrži. Táto nádrž je vybavená miešacím zariadením, pomocou ktorého sa výluh pred expedíciou premiešava.

 

Charakteristika výluhu

Výluh je tmavohnedý zakalený roztok s tendenciou usadzovania a obsahom príslušných živín, ktoré sa vylúhovaním dostali z vermikompostu do výluhu.

 

Ukončenie vyluhovania

Usadeniny z vylúhovacieho valca, separačných a filtračných segmentov sa vracajú do následného kompostovania.

 

Výhody EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU:

 • účinnejšie a rentabilnejšie pestovanie

 • efektívne využitie genetického potenciálu

 • zvyšuje kvalitu a objem poľnohospodárskej produkcie

 

Použitie EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU:

 • vo forme postreku alebo zálievky počas vegetácie

 • môže sa pridávať aj do postreku na ochranu rastlín (okrem insekticídnych postrekov)

 • vo vinohradníctve, ovocinárstve, okrasnom záhradníctve, chmeľniciach, pri pestovaní obilnín, zemiakov, olejnín atď.

 

Zloženie EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU:

N (dusík) - 1,75 %

P (fosfor) - 3,1 %

K (draslík) - 4,1 %

Mo (molybdén) - 5,1 mg/kg

Cu (meď) - 36,2 mg/kg

B (bór) - 30 mg/kg

Fe (železo) - 35 mg/kg

Zn (zinok) - 240 mg/kg

 

Certifikát EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU bol vydaný Odborom certifikácie ÚKSÚP Bratislava 21. júla 2008.

Aktuálny protokol rozboru hnojiva EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU zo dňa 10. 9. 2009.

 

Skúšobná aplikácia EBH VERMIKOMPOSTU na kukuricu. V pravej časti obrázka bez aplikácie.

 

 

EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU momentálne nie je distribuovaný do maloobchodnej siete, ale je predávaný konečným odberateľom – subjektom poľnohospodárskej prvovýroby. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle +421 47 48 93 133 alebo mailom na agrospol@agrospol.sk.

 

 

 

EISENIAHUMUS

Je vysokoúčinné organické hnojivo vyrobené na báze čistého maštaľného hnoja biologickým rozkladom pomocou Eisenia foetida, s určením pre ekologické poľnohospodárstvo. Je to vedľajší produkt získaný z udržovacieho chovu základného stáda, ktoré vyžaduje zvláštnu starostlivosť a teda aj vedľajší produkt vo forme humusu vykazuje mimoriadnu kvalitu.

 

Produkt je v štádiu certifikácie.

 

Osvedčenie o zápise ochrannej známky EISENIAHUMUS bolo vydané Úradom priemyselného vlastníctva 7. januára 2009.

 

Vysvetlenie pojmov:

Eisenia foetida – kalifornská dážďovka, „červený“ hybrid vermikultúry (dážďovky).

Polutant - chemická látka vnesená do pôdy ľudskou činnosťou. Ťažko sa odbúrava a cestou rastlín, vody a zvierat sa môže dostať do ľudského organizmu. Je zdraviu škodlivá, s tendenciou hromadiť sa aj v ľudskom organizme (napr. PCB).

Biodegradácia - je veľmi účinná technológia na odstraňovanie vybraných kontaminantov zo životného prostredia. Dá sa vykonávať na mieste havárie alebo na určenom mieste (dekontaminačnej ploche).

Dekontaminácia – čistenie a odstránenie nežiaducich kontaminantov zo zemín alebo z vody.

EBH – Eko Bio Hnojivo – biologické hnojivo, ktoré slúži ako náhrada priemyselného hnojiva.

Humídne kyseliny – kyseliny, ktoré obsahuje EBH VERMIKOMPOST. Vytvárajú sa procesom biologického rozkladu.