Dekontaminačné práce

Biodegradácia je veľmi účinná technológia na odstraňovanie vybraných kontaminantov zo životného prostredia. Dá sa vykonávať na mieste havárie alebo na určenom mieste (dekontaminačnej ploche), buď samostatne alebo v kombinácii s inými sanačnými technikami. Pri projektovaní biodegradačného postupu je nutné poznať podrobne podmienky prostredia, charakteristiky materiálu a kontaminantu.

 

Dekontaminačné práce v teréne

 

Spoločnosť AGROSPOL ŽELOVCE v spolupráci s firmou GEOPOL Prešov dlhodobo realizuje aplikáciu enzymatických preparátov na kontaminovaných miestach. Dodávame enzymatický preparát, ktorý vyrábame špeciálne na mieru na základe parametrov objednávky. Okrem toho poskytujeme komplexné konzultačné služby súvisiace s optimalizáciou použitej technológie.

 

Odber kontaminovanej vzorky zeminy PCB látkami (Strážske).

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle +421 47 48 93 133 alebo mailom na agrospol@agrospol.sk.

Na základe analýzy navrhneme postup dekontaminačných prác a zabezpečíme dodávku Biodegenu na konkrétny ekologický prípad a lokalitu.

 

 

 

Stredisko dekontaminácie a zhodnocovania odpadov

Stredisko dekontaminácie a zhodnocovania odpadov je zberným miestom pre nebezpečné a biologicky rozložiteľné odpady metódou biologickej dekontaminácie, ktorej výstupom je dekontaminovaná zásypová zemina.

Stredisko je momentálne vo výstavbe, spustenie je naplánované v druhej polovici roka 2010.

Súčasťou bude prevádzka dekontaminačných plôch (miesto realizácie dekontaminácie mimo miesta havárie).

 

Spoločnosť AGROSPOL ŽELOVCE je vo fáze testovania a prípravy na certifikáciu koncepčne novej sanačnej stanice BDS 5 – 20. Je to technológia, ktorá využíva najmodernejšie poznatky v oblasti sanačných postupov. Základným princípom je zvyšovanie účinnosti jednotlivých stupňov a metód degradácie za prítomnosti biologicky aktívnych látok v uzavretom kolobehu.

 

Dekontaminačná metóda ENZYMDEG® - enzymatická degradácia

 

S rozvojom biotechnológií dochádza i k rozvoju využívania enzymatických preparátov na odstraňovanie organických kontaminantov zo životného prostredia. Naša spoločnosť v spolupráci s firmou GEOPOL Prešov úspešne rozpracovala spôsob enzymatickej degradácie polutantov ako samostatnú metódu sanačnej technológie.

 

Metóda ENZYMDEG® je enzymatickou metódou dekontaminácie znečistených zemín, podzemných a povrchových vôd, spevnených plôch, štrkových železničných násypov a technologických zariadení od ropných uhľovodíkov a ich derivátov, PCB a iných polutantov.

Základom metódy je použitie nebakteriálneho enzymatického preparátu BIODEGEN® v súčinnosti s ďalšími sanačnými metódami a za účinnej podpory dostupných fyzikálnych veličín.

 

Výhody metódy ENZYMDEG

 • enzýmy veľmi efektívne odbúravajú kontaminanty typu ropných látok polyaromatických a chlórovaných uhľovodíkov, polychlórovaných bifenylov, merkaptanov, fenolov, organických mastnôt

 • cielené nasadenie enzýmov podľa rozsahu, množstva a druhu kontaminantov

 • sanačné práce enzymatickou degradáciou sa vykonávajú prevažne v teréne na mieste kontaminácie

 • enzýmy sú samodeštrukčné a nezanechávajú po sebe nežiaduce zvyšky v sanovanom prostredí

 • metóda enzymatického odbúravania kontaminantov typu ropných látok v pevných aj tekutých substrátoch je rýchla, efektívna a konečná

 • ekonomicky výhodnejšia ako iné používané metódy

 

Použitie metódy ENMYMDEG

 • pri dekontaminácii zemín a podzemných vôd

 • pri dekontaminácii železničných štrkových lôžok

 • pri dekontaminácii pevných a spevnených plôch

 • pri dekontaminácii betónov

 • pri čistení odpadových vôd

 • pri čistení zásobných nádrží, tankov a potrubí

 • pri dekontaminácii a čistení technologických zariadení znečistených ropnými látkami a tukmi

 • pri remediácii poľnohospodárskych pôd

 

Osvedčenie o zápise ochrannej známky ENZYMDEG bolo vydané Úradom priemyselného vlastníctva 7. 1. 2009.

 

Vysvetlenie pojmov:

Biodegradácia - je veľmi účinná technológia na odstraňovanie vybraných kontaminantov zo životného prostredia. Dá sa vykonávať na mieste havárie alebo na určenom mieste (dekontaminačnej ploche).

Dekontaminácia - čistenie a odstránenie nežiaducich kontaminantov zo zemín alebo z vody.


Kontaminant ­– zložka, ktorá kontaminuje zeminu alebo vodu.


Sanačné techniky - je to súbor technologických zariadení, ktoré rozkladajú a likvidujú kontaminanty vo vodách a zeminách.

 

Dekontaminačná metóda ENZYMDEG® - enzymatická degradácia